MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Diarium

MicroWeb Diarium är ett system speciellt anpassat för att följa offentlighets- och sekretesslagen. I diariet hanteras alla handlingar som upprättas, inkommer eller skickas ut. Handlingarna kan till exempel vara e-post, textdokument eller bilder. Alla ärenden får ett unikt diarienummer. Det är enkelt att hitta allt som rör specifika ärenden eftersom alla dokument är samlade på samma ställe.

diarium e-arkiv

Enkel diarieföring

Fyll i informationen och spara.

Smidig registrering

Registrera handlingar direkt från en registratorsinkorg eller som finns sparade på datorn.

Enkel sökning

Sök enkelt och hitta rätt information.

Medborgargränssnitt

Visa information som inte är sekretessbelagd för medborgarna.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige där alla kunder äger sin egen information.

Egna bokmärken

Skapa ditt eget bokmärke för dina ärenden.

Följ processen

Informationen går att göra tillgänglig för andra som kan behöva ta del av den via ett medborgargränssnitt. Här kan exempelvis privatpersoner se sina aktuella ärenden. På så sätt kan man tillhandahålla relevant information till berörda utan ett behov av att kontakta kundtjänst.

diarium e-arkiv

Flexibel informationshantering

I Officeprogrammen diarieförs dokument eller mejl genom våra användarvänliga pluginprogram. Systemet har stöd för att tolka informationen från skannade dokument (OCR-tolkning). När ett specifikt ärende ska hittas finns stöd för att söka efter alla tänkbara metadata, exempelvis: ärendemening, ärendenummer, information i dokument eller dokument- och diarienummer. Det finns även fritextsökning. På startsidan finns alla pågående ärenden tillgängliga för alla handläggare. Det finns även möjlighet att göra egna anpassade genvägar.

Automatiska påminnelser

I MicroWeb Diarium finns en påminnelsefunktion som automatiskt meddelar dig till exempel när deadlines närmar sig. Det går att välja tidsintervaller för hur ofta påminnelser ska skickas ut så att det passar er och eran organisation.

Medborgargränssnitt

Underlätta för dina medborgare genom medborgargränssnittet
Mina Sidor

e-arkiv inloggning

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga om inte sekretess gäller. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen och bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen.

Man registrerar inkomna och upprättade handlingar för att enkelt kunna hitta dem. Registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som hanteras inom myndigheten.

Läs hela offentlighetsprincipen här.

Diariet ska visa

Datum när handling eller dokument
inkom eller blev skapade

Diarienummer eller annan beteckning

Från vem handlingen har kommit in

Till vem handlingen har skickats till

En kort beskrivning vad dokumentet
handlar om

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv
Säkra tjänster
Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer
Kom igång
För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT
Miljö och hållbar IT​
Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.