Lösningen

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga om inte sekretess gäller. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen och bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen. Man registrerar inkomna och upprättade handlingar för att enkelt kunna hitta dem, registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som hanteras inom myndigheten.

Diariet ska visa:

Datum när handlingen eller dokumentet inkom eller skapades

Diarienummer eller annan beteckning

Från vem handlingen har kommit in/till vem den har skickats till

En kort beskrivning vad dokumentet handlar om

MicroWeb Diarium kan du hantera all information, till exempel e-post, textdokument eller bilder. Du kan enkelt söka fram allt som rör ett visst ärende eftersom alla dokument är samlade på samma ställe. Informationen kan även göras tillgänglig för andra som kan behöva ta del av den via ett medborgargränssnitt. Här kan exempelvis privatpersoner se sina aktuella bygglovsansökningar eller ta del av nämndprotokoll.

För att registrera information kan du dra och släppa filer från din dator direkt in i systemet. Du kan göra fritextsökningar på information i lagrade dokument med hjälp av OCR tolkning. För att inte missa viktiga datum finns en bevakningsfunktion med automatiserade bevakningar av dokument. Systemet är flexibelt så du kan byta ut komponenter efter eget tycke och varje handläggare kan direkt se sina pågående ärenden på startsidan.


Funktioner

Enkel diarieföring
Registrering genom dra och släpp
Flexibel panel
Behörighetsstyrning
Bokmärken
Medborgargränssnitt