MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Sjuk- och friskanmälan

Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning som betalas ut från 13,9 miljarder kronor till 44,6 miljarder kronor. 1 juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata arbetsgivare, kommuner och landsting. Syftet med lagkravet var att få tillgång till en tydligare statistik över sjukfrånvaron och att genom det öka medvetenheten bland arbetsgivarna om hur sjukfrånvaron ser ut. Man hoppades vidare att arbetsgivarna skulle påverkas och vilja förbättra sjufrånvarostatistiken. 

Sjukfrånvaro 18 a §
Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om

  1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
  2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
  3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte heller företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1.”

MicroData har sedan 2007 hjälpt företag och organisationer att hantera sjukanmälningar och friskanmälningar på ett enkelt och effektivt sätt. Idag finns sjuk- och friskanmälningstjänster i flera olika varianter beroende på vilka behov organisationen har. Det ger tydlig fördjupad bild över frånvaron, möjliggör framtagning av statistik och rapporter samt håller reda på åtgärder och insatser som företaget är skyldiga att göra.

Läs om rehabkedjan här

Men framför allt är det enkelt och smidigt för medarbetarna att använda då det är tillgänglighet dygnet runt, vilket också ger arbetsgivare en snabb återkoppling på personalfrånvaro. Att sms och mail omedelbart går ut till berörda chefer och medarbetare gör arbets- och bemanningsplaneringen så mycket smidigare. Man vet omgående om vikarier ska kallas in eller, vid fältarbete, om annan personal ska skickas ut.

Så gör vi på MicroData

Vi på MicroData använder självklart vår egna lösning för sjuk- och friskanmälan av all vår personal. Vi har även friskvårds- och sjukvårdssatsningar i syfte att minska sjukfrånvaro. I detta ingår återkommande hälsokontroller av samtlig personal vartannat år och frukt, te och kaffe att tillgå under arbetsdagen. After work och andra trevliga tillställningar anordnas av personalen – ibland planerade, ibland improviserade allt för att främja trivsel och gemenskap på vår arbetsplats.

Sjuk och friskprocess.png

 

Skärmklipp-1.png

Skatteverket reglerar personalvårdsförmåner av mindre värde, som har till syfte till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder. Det är viktigt att förmånen riktar sig till hela personalen för att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån.

Sjuk- och Friskhantering

MicroWeb Sjuk- och Friskhantering är ett komplett verktyg som är anpassningsbart och ger verksamheten full kontroll på frånvarohantering och närvarostatistik. Den som är sjuk kan när som helst sjukanmäla sig via sms, e-post, hemsida eller telefonsvarare och behöver inte vänta tills växeln är öppen eller störa någon på obekväm tid.