Underlätta med MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Hantera och lagra personaldokument digitalt

I MicroWeb Personalarkiv kan du hantera alla typer av personaldokumentation som till exempel anställningsavtal, utbildningskort eller protokoll från utvecklingssamtal. Du kan enkelt söka fram allt som rör en viss anställd eftersom all information är samlad på samma ställe.

Bevarande och säkerhet i fokus

Digitalisering av personaldokument säkerställer att ansvarsskyldighet uppfylls och underlättar uppfyllandet av GDPR. När ett digitaliseringsprojekt är slutfört följs beslutade processer. Dokument lagras automatiskt i den anställdas personalakt och de dokument som inte får finnas kvar gallras enligt dokument- eller gallringsplan. Vi är vana att hantera sekretesskyddad information. Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige. All databehandling och lagring sker enligt rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om våra säkra molntjänster

Integrerade personalsystem

MicroWeb Personalarkiv är systemoberoende och kan integreras sömlöst med dina existerande IT-system, som exempelvis löne- och personalsystem. Exempel på system som kan integreras med MicroWeb Personalarkiv är Visma Personec P och Hogia Lön.

MicroWeb Personalarkiv är lätt att koppla ihop med befintliga system 

Fördelar med MicroWeb Personalarkiv


+ Enkel sökning
+ Hög drift- och datasäkerhet
+ Lätt och snabbt att hitta rätt handlingar
+ Central och säker plats för all lagring
+ Anpassad behörighet
+ Utformning efter era behov
+ Arkivsäkert i linje med GDPR
+ Dokumentbevakningar med påminnelse
+ Tydliga gallringsrutiner enligt er gallrings- eller dokumenthanteringsplan

 

 

"Vi gjorde en tidsbesparing som sänkte kostnader för hantering av personalakter med 80%"

- Medelstor svensk kommun

 

 

”MicroWeb Personalarkiv är tidsbesparande då allt som rör personalen finns samlat på ett ställe”

- Systemansvarig, Piteå Kommun

Samla din information med vårt digitala personalarkiv

Hämta dokument

Läs kundcase

Hämta teknisk
dokumentation

Lägg till en digital process

Hantera, lagra och signera personaldokument digitalt. Digitala arbetsflöden och processer gör att verksamheter lättare kan anpassa sig till nya krav och bidrar till ett effektivare arbetssätt.

Processer för olika typer av personaldokumentation
Få hjälp att automatisera en eller flera av era återkommande processer för olika typer av personaldokumentation till exempel anställningsavtal.

Hur går en process till?
En process startas genom att ett dynamiskt formulär fylls i. Ett dokument genereras då från en dokumentmall och skickas ut till berörda personer som också kan fylla i information, godkänna eller avslå med digital signering. En process kan vara både seriell och parallell. Påminnelser skickas även ut när det finns godkännanden som inte är slutförda. Processen följer hela dokumentets livscykel från att dokumentet skapas, godkänns, arkiveras och eventuellt gallras.

 

Exempel på digitala processer hos MicroDataUpptäck hur MicroWeb Personalarkiv
kan hjälpa din verksamhet