MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Vår historia

Säker informationsförvaltning sedan 1972. MicroData har följt med i den digitala revolutionen och även förnyat våra system vid flera tillfällen. Läs mer om vår historia i rutorna nedan.

1972 - Bolaget bildades

I september 1972 registrerades Micro Data i Örebro AB, numera MicroData Skandinavien AB. Ambitionen var att underlätta företags datahantering. Detta genom att överföra informationen till microfiche, dåtidens effektiva sätt att lagra data effektivt och arkivbeständigt.

1979 - Flytt till nya lokaler

MicroData utvecklades och växte under 70-talet. 1979 flyttar företaget in i nya lokaler på Klostergatan. Marknaden växte över landet med kunder från Skåne till Norrbotten. Genom dialog med kunder gavs nya ideér och uppslag till utveckling av informationshantering. PC:ns ankomst och den användarexplosion som följde, kom att påverka MicroDatas arbete.

1980 & 1990-talet
- En digital revolution

Den digitala revolutionen innebar en stor möjlighet för MicroData. På den tiden kunde dokument börja lagras på CD-Romskivor. Senare kom även DVD, vilket skapade ännu större lagringsmöjligheter. Skivorna skickades till kund via post vilket gav långa ledtider jämfört med idag.

1999 - Nytt delägarskap

År 1999 gick MicroData in i delägarskap i ett nybildat företag i Kista, MicroData Skandinavien AB. Uppdraget från Postgirot var att fullfölja och småningom avsluta en mycket stor ficheproduktion. Något år senare övertog detta företag en servicebyrå i Helsingfors som framställde fiche för Tieto Enators räkning. MicroTieto (Micro Data på finska) tog senare över all mikroficheproduktion från vår svenska verksamhet.

2000 - MicroWeb lanseras

Vid 2000-talets början beslutades framtagandet av ett eget digitalt arkiv. Efter två år av utveckling och tester lanserades den nya tjänsten – MicroWeb. Samtidigt byggdes stor kapacitet för lagring av dokument upp. Genom MicroWeb kunde nu kunderna nå sin information via internet. MicroData började sakta ta formen av ett företag som kunde erbjuda en helhetslösning för organisationers informationshantering.

2004 - MicroData får ny VD

När grundaren, Gunnar Josephson, av åldersskäl ville dra sig tillbaka, övertogs företaget av Anders Nordkvist i november 2004.

2006 - Digitalisering av mikrofiche

Företaget köpte in en skanner för att digitalisera mikrofiche. Information som förut lästs in på fichekort fördes nu in i digital form för lagring i e-Arkivet.

2009 - Ökat tjänsteutbud

Under 2009 satsade MicroData på utveckling av en arkivredovisningsfunktion samt utveckling av tjänsten Sjuk- och Friskhantering.

2011 - Omorganisation

År 2011 var en händelserik tid då styrelsen och VD:n omorganiserade och utvecklade nya rutiner. MicroData SAP-certifierade sig och utvecklade en ny hemsida. Vi flyttade även till större lokaler på Trädgårdsgatan i Örebro.

2014 - Fichetillverkning upphör

Under 2014 avvecklades all fichetillverkning i Norden och större delen av världen på grund av kraftigt ökade råvarupriser. Därmed gick våra sista fichekunder över till MicroWeb e-Arkiv.

2016 till 2017 - Expansion

Företaget utvecklades på många sätt. Utökad arbetsstyrka med IT-arkivarie, IT-tekniker, Användbarhetsdesigner. Marknadsteamet förstärks även av Marknadsanalytiker och Marknadsförare vilket medför en större satsning på företagets marknadsföring.

2018 - GDPR

25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. MicroData tog fram tjänsten samtyck.se för att hjälpa andra företag att efterfölja förordningen och hantera alla sina samtycken. Året bjöd även på många integrationer av Personalarkiv med processer som anställningar och uppsägningar.

2020 till 2023 - Storsatsning på Personalarkivet

Fokus under dessa år har varit på att vidareutveckla Personalarkivet. Vi har satsat på fler digitala möten och webbinar för att kunna möta marknadens behov och för att sprida vår kunskap om det digitala personalarkivet med tillhörande digitala processer. MicroWeb har fått ett nytt utseende och hemsidan förnyades.