Erfarenhet av säker informationsförvaltning

I september 1972 registrerades MicroData i Örebro AB, numera MicroData Skandinavien AB

Affärsidén, att komprimera utskrifter från dåtidens stordatorer på microfiche, föll sig naturlig, eftersom utskriftsvolymerna hade vuxit enormt under ett antal år. Datorskärmar var ett okänt begrepp och alla händelser skrevs ut på logglistor.

Till detta kom förstås resultatet av datorernas arbete: fakturor, lönerapporter, statistik och så vidare.

1972 - Micro Data i Örebro AB

I september 1972 registrerades Micro Data i Örebro AB, numera Micro Data Skandinavien AB. Affärsidén, att komprimera utskrifter från dåtidens stordatorer på så kallade microfiche, föll sig naturlig, eftersom utskriftsvolymerna hade vuxit enormt under ett antal år. Dataskärmar var ett okänt begrepp och alla bearbetningar och händelser skrevs ut på logglistor.

Till detta kom förstås resultatet av datorernas arbete: fakturor, lönerapporter, statistik och så vidare. Merparten av all databehandling gjordes på servicebyråer, som hade för den tiden mycket kraftfulla maskiner. Men även större industri- och handelsföretag hade egna dataavdelningar och datorer. Det är ingen överdrift att säga att tonvis med datalistor sköljde över handläggarna.

Mikrofilm hade introducerats under slutet av 60-talet och innebar en minskning av pappersflödet, men nackdelarna var också besvärande. Det var dyrt och servicekrävande med en hel del strul.  Så när fiche, som är ett franskt ord för kort eller talong, introducerades, tog det inte lång tid för användarna att inse fördelarna. På ett plastkort i A6-format som påminde om de registerkort man redan var van att använda, kunde 200 – 300 sidor fakturor eller andra datalistor läggas upp i valfri sorteringsordning. Hela registerskåp rymdes plötsligt i en enda pärm.

MicroDatas affärsidé låg alltså i tiden. Det speciella var att företaget fanns i Örebro, i landsorten! Nästan all databehandling som inte fanns inom storföretagen, utfördes i Stockholm, där också de första fichemaskinerna visades. Att det blev Örebro berodde förstås på att grundaren bodde där, men också för att där fanns Statistiska Centralbyrån och Bilregistret, båda med egen stor data-produktion. Dessutom låg ett antal kända företag inom svensk basindustri på rimligt avstånd, såsom SKF Steel (nuvarande Outo Kumpu), Bofors, Uddeholm, Billerud, Fagersta med flera.

1974 - Första utrustningen installeras

Efter att ha utnyttjat möjligheten till legoproduktion hos bland annat Lantbruksdata i Eskilstuna under ett drygt år installerades den första utrustningen i en hyrd lokal hos SCB i januari 1974. SCB hade höga sekretesskrav och hade övervägt egen ficheproduktion, men med maskinerna i egna lokaler och efter utbildning av några inom personalstyrkan, blev det grönt ljus. Man behövde ju inte heller äska pengar för inköp av egen kapacitet.

1979 - Flytt till nya lokaler

Micro Data utvecklades positivt under 70-talet och flyttade 1979 in i nya lokaler, fortfarande nära SCB och med deras godkännande. Flera maskiner installerades och marknaden växte ut över landet  med kunder från Skåne till Norrbotten. Därigenom utvecklades också dialogen med kunderna som gav nya impulser till utveckling av teknik och användningsområden. Och utvecklingen inom dataområdet i stort stod som bekant inte stilla. PC:ns ankomst och den användarexplosion som följde, kom att påverka ficheanvändningen i grunden.

Den Digitala Revolutionen  innebar också en möjlighet för Micro Data att bredda tjänstutbudet. Nu började man kunna lagra dokumenten på CD-Romskivor. Med hjälp av särskilda programvaror kunde dokumenten återsökas, först på förutbestämda sökobjekt, sedan alltmer fritt. Så kom DVD med ännu större lagringsmöjlighet. Skivorna distribuerades till kunderna med post, det var alltså inte fråga om direktåtkomst. Men det skulle komma. Under tiden producerade Micro Data både fiche och CD-Rom/DVD för kompakt lagring och snabb åtkomst av dokument. Konkurrenssituationen hade förändrats under årens lopp och av fyra – fem aktörer under 70-talet återstod vid 90-talets utgång bara Capella och Micro Data. Capella var den i särklass största aktören på marknaden, och hade varit det ända från starten, med en central placering i Stockholms bank- och företagsvärld och därmed med tillgång till de verkligt stora datavolymerna. Genom att Micro Data konsekvent satsade på högsta möjliga kvalitet i arbetet, snabba leveranser och goda kundrelationer kunde vi trots allt klara oss gott i skuggan av ”den stora bjässen”.

1999 - Fiche-produktion

År 1999 gick Micro Data in i delägarskap i ett nybildat företag, Micro Data Skandinavien AB, i Kista, med uppdrag från Postgirot att fullfölja och småningom avsluta en mycket stor fiche- produktion. Något år senare övertog detta företag en servicebyrå i Helsingfors som framställde fiche för Tieto Enators räkning. Trots att vi mer än halverade personalstyrkan och anskaffade ny utrustning lyckades vi inte få lönsamhet tillräckligt snabbt. En överenskommelse tecknades med delar av personalen som tog över verksamheten och lyckades vända resultatet. MicroTieto (Micro Data på finska) har i dagsläget tagit över all mikroficheproduktion från vår svenska verksamhet.

2000-talet - Utveckla en produkt

Vi hade under de första åren med digitaliserad dokumentlagring använt oss av ett par olika programvaror från England respektive USA. Både kunder och vi själva fann efterhand att dessa produkter inte tillfredsställde de nya önskemål som dök upp på marknaden.

Vid 2000-talets början beslöt MicroData, efter att ha anställt ett par duktiga datautvecklare, att ta fram en egen produkt. När den introducerades 2002  efter långvariga tester tillsammans med utvalda kunder, fick den namnet MicroWeb och har varit en framgång för MicroData. Företaget har samtidigt byggt upp en stor kapacitet för egen lagring av dokumenten som kan nås via internet, något som möjliggjorts av den enorma utvecklingen inom kommunikationstekniken.

2004 - Anders tar över

När grundaren, Gunnar Josephson, av åldersskäl ville dra sig tillbaka, övertogs företaget av Anders Nordkvist i november 2004.

Under åren har MicroWeb utvecklats på en mängd punkter. Servermiljön har blivit flera gånger kraftfullare och större sedan systemet infördes och MicroWeb har också utvecklats på en mängd sätt för att förbättra driftsäkerhet. Utvecklingsavdelningen har växt från att endast vara två utvecklare 2002 till att vara 8 heltidsanställda utvecklare 2009.

År 2005 började MicroData utveckla ärendehantering för MicroWeb. De följande åren fram till idag har vi fortsatt att utveckla systemet från att varit ett renodlat arkiv till att även innefatta dokumenthantering och processhantering med mera. De senaste åren har MicroData koncentrerat sig på att utveckla färdiga lösningar och konfigurationer för olika ändamål. Dessa förbättras kontinuerligt och då MicroWeb är uppbyggt av kundkrav och kundönskemål finns i över 200 olika konfigurationer.

2009 - Sjuk och Frisk

Under tiden som verksamheten med fichskanning och print minskar satsar MicroData istället på utveckling av en arkivredovisningsfunktion samt Sjuk och Frisk, ett system för att hjälpa företag att organisera sin sjuk- och Friskanmälan.
Det är finanskris och en del av våra kunder går igenom en besvärlig period. Internt hos oss går vi igenom en del omorganisationer och utvecklar våra rutiner. En ny arbetsordning för styrelsen tas fram samtidigt som en VD-instruktion. Vi genomgår en SAP-certifiering och utvecklar en ny hemsida. Under kommande år går utvecklingen framåt och vi går vinnande ur bra upphandlingar. Vi flyttar till nya större lokaler och nyanställer.

2013 - Ramavtal

Förvaltningsorganisationen utarbetas och vi ansluter oss som underleverantör till Aditro för SKL ramavtal för e-Arkiv och även på Kammarkollegiets avtal för informationsförsörjning under CGI. Under tiden börjar vi arbeta för att få ihop en användarförening där våra kunder kan dra nytta av varandras erfarenheter. Interna diskussioner om förvärv påbörjas och vi arbetar även hårt med rekrytering och utbildning av säljare Vi påbörjar utveckling av ett nytt produktionssystem som under år 2015 driftsätts.

2016 - Utveckling

Under året har ett arbete med Inbound marketing pågått samtidigt som nyanställningar av både IT-arkivarie, IT-tekniker och Marknadsanalytiker & Användbarhetsdesigner har gjort att personalstyrkan nu är uppe i 17 heltidsanställda. Vi fortsätter att vidareutveckla våra lösningar för att möta marknadens behov och en ny hemsida arbetas fram.

2018 - GDPR

25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft och många projekt jobbade hårt för att efterfölja förordningen. MicroData fick sina första affärer på tjänsten samtyck.se där kunderna kan hantera alla sina samtycken. Året bjöd även på många integrationer av Personalarkiv med processer som anställningar och uppsägningar.

Arkiverad film från tidigt 2000-tal som beskrev MicroDatas tjänst MicroWeb 

MicroDatas första logotyp

Gammal MicroData logotyp

MicroDatas första hemsida