MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Integration mellan tjänsterna MicroWeb Personalarkiv och Visma Recruit

MicroData och Visma har tillsammans tagit fram en integration mellan tjänsterna MicroWeb Personalarkiv och Visma Recruit.

Integrationen innebär automatiskt överföring av anställningshandlingar för en antagen kandidat. Handlingarna blir därmed registrerade i den anställdes personalakt. Arkivobjekten klassificeras i enlighet med den informationshanteringsplan som organisationen använder, vilket i sin tur säkerställer regler och efterlevnad för gallring, bevaring och sekretess.

”I och med vi nu har en integration mellan Visma Recruit och mellan 11 av våra drygt 20 digitala e-tjänster i Open ePlatform till MicroDatas personalakt har vi minimerat det manuella arbetet med personalakterna. Detta samtidigt som vi sparar tid och pengar för verksamheten ute i organisationen och hos oss centralt. 

Besparingen i tid och pengar när det gäller integrationen mellan Open ePlatform samt Visma Recruit och MicroDatas Personalarkiv gör att vi är på väg att uppfylla ett av det politiska uppdragen – Att använda ny teknik för att klara av att ha samma bemanning i den växande kommun som Varbergs kommun är.”

– Tore Paulsson, Avdelningschef på Personaladministrativa avdelningen på Varbergs kommun

MicroData – leverantör av MicroWeb E-Arkiv

MicroWeb e-Arkiv är ett mellanarkiv för bevarande av digital information. När nya system upphandlas blir det ofta kostnader för licenser och support för de gamla systemen. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Ett alternativ är att ställa av systemet och exportera informationen till ett mellanarkiv.

integration microweb visma