MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Allmän Dataskyddsförordning

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och andra motsvarande lagar i hela EU att ersättas med förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter eller dataskyddsförordningen.

Det är en förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och flödet av sådana uppgifter. Tiden fram till maj 2018 är till för anpassning till lagen och domstolar kommer döma enligt de nuvarande reglerna, PuL.

Inför detta skifte kommer MicroData som i flera fall är personuppgiftsbiträde arbeta med olika förberedelser, kvalitetssäkringar och anpassningar som vi kommer berätta vidare om under nästkommande år.

MicroData kommer att få nya skyldigheter och ett utökat ansvar för behandling av de personuppgifter som vi hanterar. Det kan även komma att uppstå situationer där vi omfattas av samma skyldigheter som gäller för personuppgiftsansvariga. Men det utökade ansvar som vi som personuppgiftsbiträde får, kommer inte leda till att personuppgiftsansvariges eget ansvar minskar.

Vi har inlett ett arbete för att i god tid vidta eventuella systemtekniska åtgärder som kan behöva genomföras och vi arbetar fram interna rutiner och instruktioner för att säkerställa att våra system fortsätter vara motståndskraftiga och tillräckligt säkra för framtiden. 

Vidare information finns på hos Datainspektionen