MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ny integration mellan Varbi och MicroWeb Personalarkiv

Nu kan även rekryteringsverktyget Varbi integreras med MicroWeb Personalarkiv

Integrationen innebär en enkel överföring av anställningshandlingar för en antagen kandidat. Handlingarna blir därmed registrerade i den anställdes personalakt. Arkivobjekten klassificeras i enlighet med den informationshanteringsplan som organisationen använder, vilket i sin tur säkerställer regler och efterlevnad för gallring, bevaring och sekretess.

Integrationen medför att ännu fler kunder får en enklare arbetsvardag!

Läs mer om Varbi på deras hemsida. 

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Varbi